Hoog contrast

Toegankelijkheid: één van de vijf basisdoelstellingen van het Vlaams mobiliteitsbeleid

In het nieuwe decreet betreffende het mobiliteitsbeleid dd. 20 maart 2009 wordt in Art. 4 gesteld dat bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid het Vlaamse Gewest en de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies, de gemeenten en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, worden belast met de verwezenlijking van vijf basisdoelstellingen: 1. bereikbaarheid, 2. toegankelijkheid, 3. verkeersveiligheid, 4. leefbaarheid en 5. milieu.

De basisdoelstelling toegankelijkheid wordt omschreven als: ‘Iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, met het oog op de volwaardige deelname van eenieder aan het maatschappelijk leven’.

Ook in het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd toegankelijkheid reeds als basisdoelstelling voor het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen naar voor geschoven. Hierin wordt de doelstelling als volgt omschreven: ‘Toegankelijkheid is het faciliteren van de verplaatsingsbehoefte. Streefdoel hierbij is een zo groot mogelijke ‘toegang’ tot de mobiliteit’.

In de verdere toelichting wordt gesteld dat deelname aan maatschappelijke activiteiten vaak een fysieke verplaatsing vereist. Voor velen is dit een evidentie. Voor even zoveel mensen helaas niet. Het feit of hun behoefte aan verplaatsing ook daadwerkelijk wordt omgezet in een fysieke verplaatsing, is afhankelijk van diverse factoren waarbij zowel de toegang tot het vervoersysteem als tot de vervoermiddelen in het bijzonder een belangrijke rol spelen. Toegankelijkheid wordt dan ook verstaan als de mate waarin mensen zonder hulp van derden gebruik kunnen maken van het vervoersysteem en de vervoermiddelen voor de invulling van hun verplaatsingsbehoefte.

Toch mag het probleem van toegankelijkheid niet beperkt worden tot een probleem waarmee enkel bepaalde groepen te kampen hebben. Iedereen kent immers wel eens periodes waarin men (tijdelijk) beperkt is zijn verplaatsingsmogelijkheden.