Hoog contrast

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering

In het regeerakkoord 2009-2014 van de Vlaamse Regering wordt met betrekking tot het Vlaams toegankelijkheidsbeleid het volgende gesteld: ‘Met het expertisecentrum Toegankelijkheid, vzw Enter, maken we werk van een substantiële verhoging van de integrale toegankelijkheid van gebouwen en diensten van de Vlaamse overheid en van een strategie om de toegankelijkheid in Vlaanderen te verhogen. We volgen de uitvoering van die strategie op aan de hand van meetbare indicatoren. We breiden de ondersteuning van de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid uit, zodat zij hun sensibiliserende en ondersteunende rol ten aanzien van de lokale overheden en burgers nog beter kunnen vervullen.’

Deze intenties werden ondersteund door de invoering van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid dd. 5 juni 2009 die vanaf maart 2010 van kracht werd en de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen regelt (zie www.toegankelijkgebouw.be).

In het mobiliteitshoofdstuk van het regeerakkoord wordt bijzondere aandacht geschonken aan de fysieke toegankelijkheid van het vervoeraanbod. Dit wordt als volgt geformuleerd: ‘We besteden ook bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor personen met een handicap. We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op het garanderen van vervoersmogelijkheden voor minder mobielen (minder-mobielen-centrales, Diensten aangepast vervoer …).’